icon_haacp
HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Control Points ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินและควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้น ในผลิตภัณฑ์อาหารละเภสัชภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งระบุทั้งทางกายภาพ ชีวภาพและทางเคมีในขั้นตอนการผลิตด้วยเช่นกัน ระบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศถึงประสิทธิภาพ และการประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค

icon_gmp
GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice ซึ่งเป็นที่รับรู้กันในระดับโลกเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารขั้นตอนการผลิต และการควบคุมคุณภาพของอาหารและเภสัชภัณฑ์ โดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นเป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
icon_fda
อย. เป็นประกาศที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีหน้าที่หลัก คือปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย คุณภาพ และ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพ
icon_halal
ฮาลาลเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าอาหารฮาลาลเป็นอาหารที่มีวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
ISO14001
มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากองค์กร
OHSAS
มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากองค์กร