Golden Sausage Business
Thai | English

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ประเภท ไส้กรอก ลูกชิ้นและไก่ยอ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจปศุสัตว์ และการผลิตอาหารเพื่อส่งออกเป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี ทำให้ทางบริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย อย่างยิ่งต่อผู้บริโภค

โรงงานผลิตลูกชิ้น ไส้กรอก ของบริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สร้างขึ้นตามมาตราฐานสากล พร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้สุขลักษณะ พร้อมกับการรับรองจากองค์การอาหารและยา และเครื่องหมายฮาลาล จาก คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ถูกคัดเลือกอย่างเข้มงวด วัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ จะต้องมาจากโรงงานที่มีมาตราฐานสำหรับส่งออกพร้อมมาตราฐาน GMP และ HACCP มีความสดสะอาดและการขนส่งที่ดีจนถึงหน้าโรงงาน วัตถุดิบประเภทอื่นๆ จะคัดเลือกมาอย่างดี รวมทั้งการเข้าตรวจสอบถึงสถานที่ผลิตของผู้จัดส่งสูตรซึ่งจัดสรรเป็นพิเศษ ใช้เครื่องเทศธรรมชาติคุณภาพสูง เพื่อรสชาติอร่อยสม่ำเสมอ

การควบคุมคุณภาพคือหัวใจของเรา ทั้งความสะอาด ปลอดภัย และรสชาติของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

icon_haacp
HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Control Points ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินและควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้น ในผลิตภัณฑ์อาหารละเภสัชภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งระบุทั้งทางกายภาพ ชีวภาพและทางเคมีในขั้นตอนการผลิตด้วยเช่นกัน ระบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศถึงประสิทธิภาพ และการประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค

icon_gmp
GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice ซึ่งเป็นที่รับรู้กันในระดับโลกเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารขั้นตอนการผลิต และการควบคุมคุณภาพของอาหารและเภสัชภัณฑ์ โดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นเป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
icon_fda
อย. เป็นประกาศที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีหน้าที่หลัก คือปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย คุณภาพ และ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพ
icon_halal
ฮาลาลเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าอาหารฮาลาลเป็นอาหารที่มีวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
ISO14001
มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากองค์กร
OHSAS
มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากองค์กร